نمایندگی استان آذربایجان شرقی

 تبریز : آقای یحیی ستوده:

تبریز، چهارراه آبرسان، ساختمان ١١٠،طبقه اول،واحد چهار

  • کدپستی: ۵١۶۵۶٩۵٣٧6
  • شماره های تماس: ٠۴١٣٣٣۴٢۴۴٣ – ٠۴١٣٣٣۴٠١٣۶