آخرین ویدئوها

شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -است...

جزئیات
شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -استاد امیر لطفی ترکیبات کوالانسی – ساختار ل...

زیست پیش دانشگاهی – درس 23- فصل شارژانرژ...

جزئیات
-استاد امیر کبیری راد- زیست پیش دانشگاهی – درس 23- فصل شارژانرژی در جانداران تبد...

زیست پیش دانشگاهی فصل 2 – تجربی - استاد...

جزئیات
زیست پیش دانشگاهی فصل 2 – تجربی - استاد امیرکبیری راد فصل قارچ ها – تولید مثل در...

زیست پیش دانشگاهی – استاد امیرکبیری راد-...

جزئیات
زیست پیش دانشگاهی – استاد امیرکبیری راد- فصل 1 قارچ ها-اهمیت دئوترومسیتها – نکات...

ریاضیات و آمار - استاد غمخوار – بخش دوم

جزئیات
ریاضیات و آمار - استاد غمخوار – بخش دوم فراوانی مطلق – فراوانی نسبی - فراوانی تج...

شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -است...

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -استاد امیر لطفی ترکیبات کوالانسی – ساختار ل...
0 0
3,132 مشاهده شده

زیست پیش دانشگاهی – درس 23- فصل شارژانرژ...

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
-استاد امیر کبیری راد- زیست پیش دانشگاهی – درس 23- فصل شارژانرژی در جانداران تبد...
0 0
1,365 مشاهده شده

زیست پیش دانشگاهی فصل 2 – تجربی - استاد...

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
زیست پیش دانشگاهی فصل 2 – تجربی - استاد امیرکبیری راد فصل قارچ ها – تولید مثل در...
0 0
1,510 مشاهده شده

زیست پیش دانشگاهی – استاد امیرکبیری راد-...

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
زیست پیش دانشگاهی – استاد امیرکبیری راد- فصل 1 قارچ ها-اهمیت دئوترومسیتها – نکات...
0 0
1,209 مشاهده شده

ریاضیات و آمار - استاد غمخوار – بخش دوم

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
ریاضیات و آمار - استاد غمخوار – بخش دوم فراوانی مطلق – فراوانی نسبی - فراوانی تج...
0 0
1,068 مشاهده شده

ریاضیات و آمار - استاد غمخوار – بخش اول

جزئیات
2 years ago
مجموعه آموزشی
ریاضیات و آمار - استاد غمخوار – بخش اول انواع متغیر – دامنه های تغییرات – طول دس...
0 0
987 مشاهده شده